Դաս 5

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1, 

բ) 0 < (–3) · (–4), 

գ) (–1) · (–4) > –1,

դ) –4 < 2 · 3, 

ե) (–5) · 2 < 0, 

զ) 5 · 7 < (–4) · (–9)։

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|)=8

բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5)=3.4

գ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)=552

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=25

3) Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։
0

4)120-ը 480-ի քանի տոկոսն է։
25%

Լրացուցիչ(տանը)

5) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։
18/10
3/50
18/10:3/50=30

6) Թվի կեսի կեսը հավասար է 12-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։
12×4=48

7) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։
120:3=40
120:6=20
40+20=60
600:60=10

English homework

Complete the sentences with the words in the box.
a Write the words from the box in three lists.
my,his,her,our,their,your
1 Antonio’s father is Canadian but his mother is Italian
2 We live in Rochester now, but my brother and I don’t like our new school.
3 A Hello.My name’s Christine.
What’s your name?
B: Hi, I’m Caroline.
places in towns
Supermarket
4 Karen’s got a really nice sister.Her name’s Patricia.
5 Jackie and Nigel live in Canterbury now but their sons are still in London.
family

2 Vocabulary
A.Write the words from the box in three lists.

market chemist twenty-one son parents aunt railway station father bookshop post office fourteen fifty daughter cousin newsagent uncle thirteen seventy library eight mother two thirty supermarket

places in towns
supermarket,bookshop,market,station,railway,post office,newsagent,chemist,library.
family
son,parents,aunt,father,daughter,cousin,uncle,mother.
numbers
twenty-one,fourteen,fifty,thirteen,seventy,eight,two,thirty.


B.Complete the sentences with the
correct form of the verbs.
1 He studies Polish at school. (study)
She speaks English and Italian
(speak)
3 We watched TV at the weekend.
(watch)
4 He finishes his homework before tea. (finish)
5 My friend goes to jazz dance classes (go)
6 They listened to music in their room (listen)

1 67-sixty-seven
21000-one-thousand
3 84-eighty four
4 13-thirteen
5 19-nineteen
6 100-one hundred

Complete the sentences about London. Use There are / Are there / There’s/ Is there.

1. There are over 300 museums in London
2. Theres a great market in Camden
3. There’s river boat tours every day.
4. Is there a post office in Oxford Street?
5.Are there any parks in London?
6.Are there any good shops in Covent Garden?

Բնագիտություն

Պատասխանել հարցերի

 1. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը:
  Մի մարմնի դիրքի փոփոխություն մեկ այլ մարմնի նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում։
 2. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը:
  Գետի ափի նկատմամբ։
 3. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները:
  Շարժումները լինում են հավասարաչափ և անհավասարաչափ։
 4. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում:
  Արագությունը ցույց է տալիս միավոր ժամանակում անցած ճանապարհը։
  Արագության չաթման միավորներն են կմ/ժ,մ/վ
 1. Ե՞րբ են մարմինները փոխում իրենց շարժման արագությունը:
  Երբ նրանց վրա կողմնակի ուժ է ազդում։
 2. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը:
  Ուժը ֆիզիկական միավոր է վորը փոխազդում է մարմինների միջեվ փոխելով նրանց արագություննը և հետագիծը։
 3. Ի՞նչ տառով են նշանակում ուժը:
  F

Հայոց լեզու

.Յուրաքանչյուր սյունակից ընտրելով մեկական  նախածանց և արմատ` կազմել 6 նախածանցավոր բառ:

Ա)  Նախ                     ուշագնաց           

      Ապ                         հասարակարգ

      Ստոր                    ձայնափող
      Գեր                        հանրամատչելի

      Մակ                      դիպված

      Ընդ                        բայական
Նախաձայն,ապուշ,մակբայ,ստորակարգ,գերձայն,ընդհանուր

Բ)  Ենթ                        վերադարձ          

      Հակ                        աշխարհասփյուռ

      Ներ                        անվանակոչություն
      Անդր                     գունաբաժանում

      Դեր                        թունավորել

      Դժ                          կարգախումբ
հակաթույն,ենթակարգ,ներաշխարհ,դժգույն,դերանուն

Գ)  Ենթ                       կողմնորոշում          

      Հար                        խմբերգ

      Ապ                         դրույթ
      Բաց                       կշռույթ

      Թեր                       գրականություն

      Մակ                      անշնորհքություն
ենթախումբ,ապակողմնորոշում,թերկշռույթ,

2. Առանձնացնել հոմանիշ բառերի 6 զույգ:

 Ա. Ընչաքաղց, զգաստ, լիովին, գթալ, ժրաջան, ամբոխ, զգոն, բազմություն, ամբողջապես, անկշտում, ջանասեր, կարեկցել:

Ընչաքաղց-անկշտում

Ժրաջան-ջանասեր

Լիովին-ամբողջապես

Գթալ-կարեկցել

Ամբոխ-բազմություն

Զգաստ-զգոն

Բ.Լուրթ, համամիտ, տոկուն, հաղթանդամ, ստահակ, ալևոր, մեծամարմին, խարդախ, կայուն, կապտագույն, համակարծիք, զառամյալ:

Լուրթ-կապտագույն

Համամիտ-համակարծիք

Տոկուն-կայուն

Հաղթանդամ-մեծամարմին

Ստահակ-խարդախ

Ալևոր-զառամյալ

Գ) զեփյուռ, ճգնել, պերճ, ձանձրալի, ճիրան, մեծանուն, մագիլ, տաղտկալի, սյուք, շքեղ, ջանալ, անվանի:

Զեփյուռ-սյուք

Ճգնել-ջանալ

Պերճ-շքեղ

Ձանձրալի-տաղտկալի

Անվանի-մեծանուն

Ճիրան-մագիլ

3. Բաց թողնված տեղերում գրել տրված բառերը:

Եղյամն էր նշենու գլուխն արծաթում,

Մրսում էր կարծես վայրի սունկը,

Հանգստանում էր հողմը բացատում`

Ականջն ամպրոպի ազդանշանին:

(նշենի, ամպրոպ, բացատ, սունկ,)   

4. Դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:

Ա. Լուն ուղտ դարձնել-ուռճացնել

Բ. Շունչ տալ-կենդանացնել

Գ. Սիրտ անել-համարձակվել

Դ. Լույս սփռել-պարզաբանել

5. Բառաշարքում առանձնացրու այն հասարակ անունները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ: Շարունակիր շարքը:
Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստ, գոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույս, նվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:
6.Ածանցման միջոցով կազմիր որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:
մշեցի, իտալացի, հայ, արցախցի, իսպանացի, բելգիացի, Նյու Յորք, Էջմիածին, անեցի, մեղրեցի, իրանցի, բյուզանդացի, սյունեցի, Նոր Նախիջևան, տավուշցի,  եգիպտոս, գյումրեցի, ջավախքցի:

7. Գտնել տրված բառերի հնչյունափոխված արմատները և գրել դրանց անհնչյունափոխ ձևերը:
Շեկ, գութ, գեր, կույտ, էջք, ընձառյուծ, թուխպ, ձուլող, սին, բուք, ածուխ, չու, ուղղիղ, բուժել, ուղի:
  8. Բառաշարքում ընդգծել  բարդածանցավոր բառերը: Ինքդ գրիր 5 բարդածանցավոր բառ:
Մրգառատ, մարզպետարան, ընդդիմախոս, անգործություն, ձերբակալություն, ապօրինի, տնտեսագետ, աստվածահաճո, տանտիրուհի, համամարդկային, նվազագույն, աշխարհայացք, առաջնակարգ, համազգային:

Աղեր և հիմքեր

1.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:

Աղերը կազմված են մետաղի ատոմներից և թթվային մնացորդներից։
Օրինակ`
NaCL,CaCL₂,Na₂CO₃,NaHCO₃:

2.Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:

Գիպսը կիրառվում է շինարարության և բժշկության մեջ։

3.Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը:


Հիմքերը կազմված են մետաղների ատոմներից և հիդրօքսիլ խմբից (OH)
Օրինակ`
NaOH,KOH,Ca(OH)₂,Mg(OH)₂,Al(OH)₃:

Հայոց լեզու գրականություն

 1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել
  • Միմյանց, քվեարկություն,  որդյակ,  յասաման,  քիմիական,  հեքիաթային,  ոսկյա,  հրեական,  դաստիարակություն,  սենյակ,  կրիա,  Անդրեաս,  Եղիազարյան,  կյանք: 
 2. Որտեղ պետք է, կետի փոխարեն յ գրի՛ր: 
  •  Հայացք,  հայելի,  հոյակապ,  միացում,  ձիարշավ,  տիեզերական,  փակեի,  կայարան,  խաբեություն,  էի,  գնայի,  բուեր, տղայի,  Մարոյի: 
 3. Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):
  • Արծիվ, առյուծ, մրմուռ, մարմար, մրմռոց, փրփրել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել: 
 4. Գտիր հնչյունափոխված արմատների անհնչյունափոխ ձևերը:
  • Կիսատ-կես
  • հրեղեն-հուր
  • առվակ-առու
  • կաղնուտ-կաղնի
  • կուտակել-կույտ
  • գծագիր-գիծ
  • փոշեկուլ-փոշի
  • բուրավետ-բույր
  • իջնել-էջք
  • մամռապատ-մամուռ
 5. Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
  • Գիրկ, տանձ, մանր,  կարագ, հոր, սարդ
 6. Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
  • Երեկոյան բառաչում էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
  • Գառնուկը հուսահատությունից մայում էր:
  • Մի կատաղի քամի շառաչեց այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
  • Ծանր ու հին փայտյա դուռը անընդհատ ճռնչում էր:
  • Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների եռուն շրջան:
  • Այդ եռանդուն ծերուկը զարմացնում էր բոլորին:
  • Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
  • Արքայական նժույգները սպասում են իրենց հեծյալներին:
  • Քո պատմած դեպքը սովորական հնարք է, այլ, ոչ թե իրականություն:
  • Տղան տարբեր հնարանքներ է գործածում աղջկա սիրտը շահելու համար:
 7. Բառակապակցության  իմաստն  արտահայտիր  մեկ  բառով:
  • Թագավորական աթոռ-գահ
  • քաղաքամերձ բնակավայր-ավան
  • վատ լուր հաղորդող-գուժկան
  • ձիերի խումբ-երամակ
  • հաճելի հոտ-բույր
  • կովերի խումբ-նախիր
  • ձկների խումբ-վտառ
  • մեղուների խումբ-պարս
 8. Փակագծերում  տրվածներից  ընտրիր  փոխաբերական  իմաստ  ունեցող  բառը:
  • Բնակատեղին  հետզհետե  ընկղմվեց գիշերային  խավարի մեջ:
  • Ձորի վրա ծիծեռնակի  թափուր բույնն էր  կախվել  անպաշտպան:
  • Ամպամած երկնքից  անձրևն  էր   մաղում շիկացած  հողին:
  • Դու եկար սպիտակ շորերով, երբ ցուրտ երեկոն էր  իմ սրտում:
  • Կանաչների  միջով  հևասպառ  հոսում  էր լեռնային գետակը:
 9. Երկու շարքից առանձնացնել դարձվածքն  ու նրա բացատրությունը:
  • Ականջին օղ անել-բացատրությունը մտքում պահել,  ահը սիրտն ընկնել-սարսափել,  անվանը մուր քսել-պատվազրկել,   անդանակ մորթել-Բարոյական կամ նյութական մեծ հարված հասցնել,  առյուծ կտրել-իրեն քաջի կեցվածք տալ,  բռունցք  թափ  տալ-սպառնալ,  արձան կտրել-քարանալ, բախտը  ժպտալ-բախտավոր, բառերը  քամուն  տալ-ապարդյուն, բերանը  բաց  մնալ-զարմանալ:
  • Շատախոսել,  հաջողվել,  տանջել,  մտապահել,  հիանալ,  քարանալ,  սպառնալ,  երկյուղել,  խիզախանալ,  անարգել: 
 10. Տրված  բարդ  բառերի  առաջին  բաղադրիչները  փոխելով՝ ստացիր  նոր  բառեր:
  • Բարձրագագաթ —Քառագագաթ
  • քաղցրաձայն —բարձրաձայն
  • սահադաշտ-մարտադաշտ
  • օրագիր-ձեռագիր
  • ցատկահարթակ-բեմահարթակ
  • հոռետես- լավատես
  • գինետուն-գարեջրատուն
  • գործընկեր-դասընկեր

Задание 1. Проект “ Учитель, которым я горжусь”

У каждого из вас есть учителя, которыми вы гордитесь, о которых рассказываете дома, рядом с которыми хотите подолгу находиться, путешествовать, беседовать. В блогах расскажите о них, почему именно вы гордитесь этим учителем, какими качествами он обладает, что вам нравиться в нем больше всего. Помните, что учителем может быть не только тот, кто работает в школе. Отдельно напиши,что для тебя значит слово «учитель»? Каким, по-твоему, должен быть учитель 21 века?

 1. Что отличает сегодняшнего учителя от учителей, которые были у ваших родителей?

Формат свободный: статья, аудио, видео.

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок в нужной форме.
1. Каќие прод́укты м́ожно куп́ить в магаз́ине напр́отив д́ома? (св́ежее молоќо, гор́ячий хлеб,
газир́ованная вод́а) – Можно купить свежее молоко, горячий хлеб, газированную
воду.
2. Каќих звер́ей д́ети в́идели в зооп́арке? (б́ольшой слон, м́аленькая м́ышка, гиѓантский
жир́аф, кр́ошечные пт́ички)
большого слона,м́аленькую м́ышку,гиѓантского жир́афа,кр́ошечных пт́ичек.
3. Каќим р́одственникам он пис́ал п́исьма? (дво́юродная сестр́а, ст́арший брат, ст́аренький
д́едушка, люб́имая тётя)
дво́юродноӣ сестр́е,ст́аршему брату,ст́аренькому д́едушке,люб́имоӣ тёте.
4. Каќие перед́ачи вы хот́ели бы посмотр́еть? (приключ́енческий фильм, д́етская прогр́амма,
последние новости, детективный сериал)
д́етскую прогр́амму.ц

юЗадание 3.Раскройте скобки, заменяя прилагательные их антонимами. Используйте слова:
новый-старыӣ, ловкийнеуклуюжиӣ, полезный-вредныӣ, широкий-узкиӣ, сухой-влажныӣ, современный-старамодныӣ, высокий-низкиӣ, вежливый-невоспитанныи, просторный-тесноватыӣ,
молодой-старыӣ, искусственный-натуралныӣ, настоящийфальшивыӣ, чудесныйгадкыиӣ.

1. М́альчик мечт́ал о (игр́ушечная соб́ака). – Мальчик мечтал о настоящей собаке.
2. В (мокр́ая пуст́ыня) сухоӣ пуст́ыне должн́ы б́ыли стр́оить (ст́арый
ѓород) новыӣ ѓород.

3. Стро́ители мечт́али о (́узкие просп́екты) широких просп́ектах, (н́изкие зд́ания) высоких зд́аниях , (ст́арые сад́ы)новых сад́ах,
(т́есные бульв́ары) прасторных бульв́арах , – сл́овом о (стар́инный ѓород) новом ѓороде.
4. (Неукл́южие раб́очие)ловкие раб́очим помоѓали (беспол́езные
маш́ины). пол́езные маш́ины.
5. В́озле (насто́ящий пруд) насто́ящего пруда должн́ы б́ыли посад́ить
(уж́асные куст́ы) красивые куст́ы.

Задание 4.Раскройте скобки:
1. Он́а родил́ась в (м́аленький город́ок) – в маленьком городке.
2. Он живёт в (больш́ая кварт́ира) больш́ои кварт́ире.
3. Б́ыло так х́олодно, что ещё с утр́а он мечт́ал о (гор́ячий суп)гор́ячем супе.
4. Род́ители запрещ́ают д́етям пл́авать в (хол́одная реќа) хол́однои реќе.
5. Л́юди с д́авних времён мечт́али о (косм́ический кор́абль)косм́ических кор́аблях,
чт́обы долет́еть до н́овых план́ет.
6. Кр́итики мн́ого сп́орили о (посл́едняя кн́ига) посл́еднӣ кн́иги изв́естного писа́теля.
7. Ќомната был́а пл́охо видн́а в (сл́абый веч́ерний свет) сл́абом веч́ернем свете.
8. Д́ети игр́али на (м́ягкий ковёр) м́ягком коврем.
9. Маш́ина останов́илась на (сос́едняя ́улица) сос́еднеӣ улице.

 

Задание 5. Чтение рассказа » Уроки французского».

Ответить на вопросы:

 • Что ты можешь сказать о мальчике, так стойко переносящем голод?
 • Почему скромный, неизбалованный мальчик начал играть на деньги?
 • Как героя рассказа характеризует его поведение во время драки? Что более обидело мальчика:
  унижение избитого или ложь?
 • Почему герой, не испугавшись угроз, снова приходит на полянку за огородами?
 • Как меняют поведение мальчика жизненные уроки?
 • Почему посылка с яблоками произвела на мальчика такое впечатление?
 • Задание 6. Диалог
 • Придумай диалоги:
 • а) между учителем и учеником, опоздавшим на урок

  -Почему опоздываеш?

  -Не могла просыпаться
 • б) между человеком, который заблудился в незнакомом городе и прохожим

  -Простите,так доӣти до гостиницы

  -Идите налево потом прямо.
 •  в) между продавцом и покупателем в магазине электроники

  -Вот новыӣ экземпляр,пожалуӣста

  -Спасибо большое.

Բնագիտություն

Հարցեր՝
1.Ո՞ր նյութերն են կոչվում հիմքեր:

Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից: 

2. Բերել կենցաղում դրանց օգտագործման օրինակներ։

NaOH-ը օճառի արտադրության մեջ։

Մաթեմատիկա

 1. Ըմպելիք պատրաստելու համար խառնեցին երեք տեսակի հյութ՝ վերցնելով յուրաքանչյուր հյութից 1-ական շիշ: Խնձորի հյութի շիշն արժե 51 դրամ, ելակինը՝ 87 դրամ և նարնջինը՝ 27 դրամ: Որքա՞ն է ըմպելիքի 1 շշի արժեքը:

  Արժե 55 դրամ։
 2. Ո՞ր թիվն է մեծ՝ t-ն, թե՞ n-ը (t≠0;n≠0), եթե 3t=n։ Պատասխանում օգտագործիր < և> նշանները։

  n>t
 3. Տրված են 3 հատվածներ: Առաջին հատվածի երկարությունը՝ KB=b սմ: Երկրորդ՝ BC հատվածի երկարությունը 14 անգամ մեծ է առաջինից: Երրորդ՝ CT հատվածի երկարությունը 14 սմ-ով մեծ է երկրորդի երկարությունից:   Հետևյալ տառային արտահայտություններից ո՞րն է արտահայտում երեք հատվածների երկարությունների գումարը: 1․b+14⋅b+14⋅b−14, 2․ b+14⋅b+b−14, 3․ b+b+b, 4․b+b+b+2⋅14, 5․ b+14⋅b+b+14, 6․ b+14⋅b+14⋅b+14։

  b+14⋅b+14⋅b+14-ը։
 4. Քառակուսու կողմը 13 մ է: Հաշվիր քառակուսու մակերեսն ու պարագիծը:

  13×13=169մ²
  մակերես=169
  պարագիծ=4×13=52մ

 5. Գտիր այնպիսի x բնական թիվ, որ 28+x գումարը չբաժանվի 7-ի:

  1
 6. Գտիր ԱԸԲազ(ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ) [77;20]-ը:

  7,2
 7. Գրիր կոտորակները, որոնք կարելի է ներկայացնել 4 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

  3/4,1/4
 8. Ուղղանկյան երկարությունը 30 սմ է, իսկ լայնությունը հավասար է նրա երկարության 1/3 -ին: Քանի՞ սանտիմետրով է ուղղանկյան երկարությունը մեծ նրա լանությունից:

  20սմ-ով
 9. Ճանապարհի երկարությունը 56 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 2/7 -ը: Որոշիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:

  56×2/7=16կմ
 10. Համեմատիր կոտորակները․ 5/27 և 27/5։

  5/27<27/5